NNW Komunikacyjne – następstwa nieszczęśliwych wypadków

W dzisiejszym artykule przedstawię informacje o dobrowolnym ubezpieczeniu NNW zawieranym przy okazji zakupu ubezpieczenia samochodu, a więc kubki z kawą w dłoń i zaczynamy ☕

W ubezpieczeniach komunikacyjnych możemy zakupić dodatkowo ubezpieczenie NNW. Jest to dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków działające w Polsce i za granicą. Chroni kierowcę i jego pasażerów w ubezpieczonym pojeździe w chwili zdarzenia komunikacyjnego.

Definicja nieszczęśliwego wypadku

Nieszczęśliwy wypadekwypadek – przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego, mające miejsce w okresie udzielania Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w wyniku, którego ubezpieczony – wbrew swojej woli – stracił życie lub doznał uszczerbku na zdrowiu. W ubezpieczeniu komunikacyjnym nieszczęśliwy wypadek powiązany jest z ruchem i używaniem pojazdów mechanicznych.

Jaki jest zakres NNW?

Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych, skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią ubezpieczonej osoby. Ochrona dotyczy zdarzeń powstałych w ruchu drogowym, podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, bezpośrednio przy jego załadunku lub rozładunku, postoju i naprawy w trasie oraz na skutek upadku pojazdu, pożaru lub wybuchu wynikającego z przyczyn wewnętrznych.

Kto otrzyma odszkodowanie z NNW?

Odszkodowanie zostanie wypłacone maksymalnie dla takiej ilości osób jaka jest podana w dowodzie rejestracyjnym ubezpieczonego pojazdu. Świadczenie z NNW może zostać wypłacone poszkodowanemu jak i sprawcy wypadku o ile każda ze stron wykupiła opcję NNW.

Ochrona NNW kierowcy i pasażerów obejmuje swoim zakresem wypadki powstałe podczas: ruchu ubezpieczonego pojazdu, wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadunku, rozładunku oraz rozładunku połączonej z pojazdem przyczepy.

Kalkulator OC / AC / NNW / Assistance

oblicz OC/AC

pracujemy codziennie w godzinach 8-21

Czy w ramach NNW komunikacyjnego można starać się o zwrot kosztów leczenia?

Można, lecz należy zwrócić uwagę w czy dane towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa koszty leczenia i jakich krajów dotyczy. Może okazać się zwrot kosztów leczenia uzyskamy tylko za wypadki na terenie Polski i będą one dokładnie określone w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) na do kwoty 10 000 zł lub wyrażone jako % sumy ubezpieczenia. Należy sprawdzić czy nie ma dodatkowych warunków wypłaty odszkodowania np. aby otrzymać odszkodowanie za koszty leczenia wymagana jest hospitalizacja minimum 7 dni. Do wypłaty odszkodowania podstawą będą faktury lub rachunki z placówki medycznej która takie świadczenia dla poszkodowanego świadczyła.

Jak zatem wybrać sumę NNW?

Odszkodowanie z tytułu NNW jest wyrażone jako iloczyn trwałego uszczerbku na zdrowiu i wykupionej sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że należy sumę ubezpieczenia pomnożyć z % uszczerbkiem na zdrowiu.

Przykład: suma NNW wynosi 50 000 zł. Kierowca z 20% uszczerbkiem na zdrowiu otrzyma odszkodowanie w wysokości 10 000 zł, pasażer z 10% uszczerbkiem otrzyma 5 000 zł, kolejny pasażer z 30% uszczerbkiem otrzyma 15 000 zł.

5/5 - (3)